Zápis

Zápis dětí do školy Labyrinth probíhá formou motivačního pohovoru, během kterého je mapována školní zralost a připravenost dítěte pro vstup do školy. Na zápisu se podílí celý tým školy Labyrinth, včetně budoucích učitelů prvních tříd a spolupracovníci partnerských organizací. Při zápisu asistují studenti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, kteří si své teoretické poznatky mohou ověřit v praxi pod vedením zkušených pedagogů.

Motivační pohovor probíhá na jednotlivých stanovištích, kde se střídají klidové a pohybové aktivity, aby dítě bylo stále motivováno k plnění dalších úkolů. Úkoly jsou nastaveny tak, aby poskytly dostatek podkladů pro zjištění školní zralosti dětí. Prostřednictvím příběhu je sledována například sociálně emoční zralost — úroveň myšlení, pozornosti a paměti, správná výslovnost, znalost základních barev, matematické představy, znalost geometrických těles, počítání do 10, správné držení psacího náčiní, pravolevá vyhraněnost, grafomotorika a koordinace pohybů, zraková a sluchová analýza a syntéza, či znalost angličtiny.

Cílem zápisu není testování dětí v oblastech školní zralosti, ale pouze její mapování, aby mohla být následně nastavena vhodná podpora.