Základní škola Labyrinth respektuje individuální potřeby každého dítěte a snaží se rozvíjet jeho maximální potenciál.

Labyrinth podporuje rozmanitost a odlišnost, vnitřní motivaci jako předpoklad k pozitivnímu vztahu k celoživotnímu vzdělávání. Vede žáky k tomu, aby si našli svoji strategii učení, plánovali, průběžně vyhodnocovali svůj učební proces, zažívali individuální i týmový úspěch. Zakládá si na spolupráci mezi školou, rodinou a širší komunitou. Přináší a sdílí inovace ve vzdělávání.

Labyrinth zajišťuje dětem bezpečné a podpůrné prostředí prostřednictvím spolupráce školy, rodiny, komunity a partnerů.

Labyrinth School

Klíčové hodnoty

Labyrinth rozvíjí klíčové hodnoty, které jsou oporou pro sociálně-emocionální kompetence a kompetence pro 21. století. S pevným hodnotovým základem jsou provázány také nezbytné znalosti, které vedou k tomu, že se člověk stává sebevědomým, zakotveným, otevřeným, angažovaným a především samostatně se učícím.

Labyrinth School - Klíčové hodnoty

respekt

Jednám s respektem k sobě i ostatním. Věřím ve vlastní hodnotu a ve vnitřní hodnoty všech lidí. Jednám čestně a poctivě s ohledem na pocity, kulturu a názory ostatních a na prostředí, ve kterém žiji.

ohleduplnost

Myslím na ostatní, uvědomuji si jejich potřeby a vnímám jejich pocity. Ke druhým jsem laskavý a empatický.

výjimečnost

Usiluji o co nejvyšší osobní úspěch v životě a zároveň si uvědomuji svůj přínos a svoji odpovědnost za úspěch týmu, komunity, ve které žiji. Dělám vše, jak nejlépe dokáži. Neustále se chci zlepšovat. Nebojím se zkoušet neznámé věci. Příležitosti jsou pro mě impulsem k osobnímu růstu.

mravnost

Zastávám etické principy. Dělám správné věci ve správný čas a mám odvahu se za správné věci postavit.

odpovědnost

Jsem odpovědný vůči sobě. Jsem upřímný a čestný a dokončuji práci nebo úkoly, které jsem začal. Jsem odpovědný za své jednání vůči lidem i prostředí, ve kterém žiji.

odolnost

Věřím v sebe, vím, že když mi o něco opravdu jde, tak to dokáži. Znám své silné stránky, které rozvíjím, a slabé stránky, na kterých usilovně pracuji. Nebojím se přijímat nové výzvy. Dokáží se přizpůsobit nečekaným změnám, které vnímám jako příležitost.

harmonie

Prosazuji společenskou soudržnost. Vážím si spolupráce, tolerantní komunikace, a vzájemné důvěry. Rozmanitost vnímám jako příležitost.