Principy školy

první a druhý blok

První dva bloky jsou zaměřeny na naplňování výstupů RVP a ŠVP Labyrinth základní školy. Děti si osvojují dovednosti v oblastech jazyk a jazyková komunikace, matematika, člověk a jeho svět, umění a kultura, člověk a zdraví a člověk a svět práce. Předměty jsou tematicky integrovány a naplňují výstupy měsíčních podtémat, potažmo velkého ročního tématu. Důraz je kladen na samostatnost, kreativitu a spolupráci dětí.

třetí blok

Systém kroužků a kroužkové družiny je nastaven jako třetí vzdělávací blok školy Labyrinth. Snahou je přirozeně navazovat a prohlubovat výstupy školního vzdělávacího programu školy. Nabídka je koncipována tak, aby zahrnovala širokou škálu činností od uměleckých, přes badatelské, pohybové a technické.

Družina je v provozu ráno od 7:30 do 8:30 a odpoledne od 13:30 do 17:00. Její zaměření a aktivity se zaměřují na regeneraci sil, rozvoj tvořivosti, rozvoj komunikačních a sociálních dovedností, vytváření vztahu k umění, přírodě a pohybu.